Úvod | Přihlásit / Registrovat | Katalog zboží | Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Kasia vera s.r.o. - Vera Gurmet Toužim

I. Předmět úpravy

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kasia vera s.r.o. - Vera Gurmet Toužim blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z rámcových kupních smluv uzavřených společností Kasia vera s.r.o.- Vera Gurmet, které na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazují a dále vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z konkrétních kupních smluv uzavřených na základě příslušných rámcových kupních smluv.

2. Všeobecné obchodní podmínky stanovují zejména obecné zásady dodávek surovin, polotovarů, výrobků obalového a pomocného materiálu prodávajícího kupujícímu k jeho dalšímu použití, způsoby úhrad ceny za dodané zboží kupujícím prodávajícímu.

3. Jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě rámcových kupních smluv a všeobecných obchodních podmínek jsou realizovány formou objednávek kupujícího, dle čl. II všeobecných obchodních podmínek. Pokud prodávající objednávky kupujícího, dle čl. II všeobecných obchodních podmínek akceptuje, je uzavřená konkrétní kupní smlouva.

II. Objednávky

1. Každá objednávka musí obsahovat určení druhu a množství zboží, kupní ceny, termínu dodávky zboží.

2. Neobsahuje-li objednávka všechny potřebné údaje, nebo v případě, kdy ji lze realizovat (co do množství, termínu, ceny nebo místa), pouze zčásti, dohodnou kupující s prodávajícím další postup toutéž formou, jakou byla učiněna objednávka.

3. Objednávky formou e-mailu: Objednávky bude kupující zasílat prodávajícímu elektronickou poštou z e-mailové adresy kupujícího uvedené v čl. I rámcové kupní smlouvy na e-mailovou adresu prodávajícího,která bude uvedena v rámcové kupní smlouvě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Akceptace objednávek bude prodávající zasílat kupujícímu elektronickou poštou z e-mailové adresy prodávajícího uvedené v rámcové kupní smlouvě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v rámcové kupní smlouvě.

4. Objednávky formou telefonickou: Kupující objednává zboží ústní formou na telefonním čísle prodávajícího uvedeném v rámcové kupní smlouvě. Prodávající akceptuje objednávky ústní formou na telefonním čísle kupujícího uvedeném v rámcové kupní smlouvě.

5. Objednávky formou faxu: Objednávky bude kupující faxovat prodávajícímu z faxového čísla uvedeného v rámcové kupní smlouvě na faxové číslo prodávajícího uvedeného rovněž v rámcové kupní smlouvě. Prodávající akceptuje objednávky faxem na faxovém čísle kupujícího uvedeném v rámcové kupní smlouvě.

6. Objednávky učiněné dle čl. II bodu 3 až bodu 5 všeobecných obchodních podmínek se považují za akceptované též tehdy, neoznámí-li prodávající kupujícímu do 24 hodin po obdržení objednávky, že objednávku nemůže zcela nebo zčásti realizovat.

7. Obvyklý termín dodávky zboží je 7 dní od doručení objednávky prodávajícímu. Požaduje-li kupující objednávkou kratší termín dodání zboží, ustanovení čl. II. bodu 6 všeobecných obchodní podmínek se nepoužije, tj. konkrétní kupní smlouva je uzavřena pouze v případě, akceptuje-li kupující objednávky dle čl. II bodu 3 až 5 všeobecných obchodních podmínek.

8. Před předáním zboží prodávajícím kupujícímu předá zpravidla kupující prodávající řádně podepsanou objednávku v písemné formě, splňující veškeré náležitosti, dle všeobecných obchodních podmínek, která bude potvrzovat konkrétní objednávku učiněnou, dle čl. II bodu 3 až 5 všeobecné obchodní smlouvy.

9. Dílčí dodávky během dodací lhůty jsou přípustné.

10. Dojde-li z důvodu vyšší moci k dodání menšího než objednaného zboží nebo k dodání zboží v pozdějším termínu, nezakládá tato skutečnost nárok na uplatnění nároku na náhradu škody kupujícího vůči prodávajícímu. Za vyšší moc považují smluvní strany živelné pohromy, stávky, závažné výpadky ve výrobě, dopravní a energetické poruchy a havárie.

11. Ke splnění dodávky dochází převzetím zboží ze strany kupujícího. Převzetí zboží potvrdí kupující na dodacím listu, za dodací list se považuje i faktura, která má zároveň náležitosti dodacího listu.

12. Do lhůt se nezapočítává od od pátku 15:00 hod. Do pondělí 08:00 hod a doba trvání státních svátků včetně doby od 15:00 hod. dne předcházejícího do 08:00 hod. dne následujícího.

13. Místem plnění je adresa uvedená v rámcové kupní smlouvě. Pokud by se smluvní strany dohodly na jiném místu plnění, musí být toto stanoveno v objednávce a též akceptováno prodávajícím.

14. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením, dle § 455 obchodního zákoníku.

15. Kupující nemůže bezdůvodně plnění odmítnou. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit. Právo na náhradu škody uplatněné prodávajícím není tím dotčeno.

III. Kupní cena, započtení, náhradní plnění a náhrada škody

1. Kupní ceny prodávaného zboží jsou stanoveny na základě dohody smluvních stran. Kupní ceny jsou stanoveny bez DPH, která je účtována zvlášť, v souladu s platnými právními předpisy.

2. Prodávající předá kupujícímu fakturu spolu s předáním zboží. Fakturou se rozumí úplný daňový doklad s uvedením veškerých náležitostí, dle příslušných právních předpisů.

3. Úhradu faktury bude kupující provádět v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, vždy je povinen uvést jakou fakturu platbou hradí, tj. V případě bezhotovostního převodu uvést číslo faktury jako variabilní symbol.

4. V průběhu kalendářního roku si prodávající vyhrazuje právo cenových úprav. Kupující je povinen před každou objednávkou zkontrolovat výši aktuálně platné kupní ceny. Na již objednané zboží, jehož dodávka byla prodávajícím potvrzena se cenové změny nevztahují. Faktura vystavená prodávajícím je splatná do 14 dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání splatné částky na účet prodávajícího.

5. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za dodávku zboží opakovaně, může prodávající okamžitě odstoupit od rámcové kupní smlouvy.

6. Nezaplatí-li kupující předchozí dodávku do data splatnosti faktury, je prodávající oprávněn další dodávky zastavit do doby zaplacení předchozí dodávky. Kupující s tímto souhlasí.

IV. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen řádně předat objednané zboží kupujícímu s kompletní dokumentací.

2. Prodávající je povinen řádně předat kupujícímu na základě jeho žádosti příslušné technologické postupy, specifikace, receptury a další dokumenty vztahující se ke zboží, zejména, vyžadují-li to právní předpisy a prováděcí vyhlášky v platném znění.

3. Prodávající je povinen při předání zboží vystavit dodací list, který v souladu s objednávkou kupujícího obsahuje druh (objednací číslo a slovní název) a množství zboží a datum dodávky zboží.

4. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

5. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku.

V. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v čl. III všeobecných obchodních podmínek.

2. Kupující je povinen převzít dodávku a potvrdit převzetí dodávky na dodacím listě vystaveným, dle čl. IV. bodu 3 všeobecných obchodních podmínek, kde je povinen uvést obchodní firmu, sídlo a IČ kupujícího, čitelně jméno přebírajícího, podpis přebírajícího a potvrzení o převzetí faktury.

3. Kupující podpisem dodacího listu potvrzuje, že zboží bylo dodáno v objednaném množství a bez zjevných vad.

4. Kupující je povinen převzít dokumentaci ke zboží spolu s jeho dodávkou.

5. Prodávající je oprávněn odmítnou předat zboží jiné osobě než statutárnímu orgánu kupujícího, dle obchodního rejstříku či obdobné veřejné listiny a osobě, která je výslovně uvedena v seznamu pověřených pracovníků nebo osobě, která se prokáže platnou písemnou plnou mocí znějící přímo na jméno přebírající fyzické osoby a konkrétní dodávku zboží.

6. Kupující je povinen prodávajícímu bez prodlení oznámit jakékoliv změny týkající se bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti, podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek kupujícího nebo jakékoliv jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění povinnosti dle této smlouvy.

7. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího stávají se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu splatnými ihned. Prodávající může v takovém případě žádat kupujícího o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

8. Kupující se zavazuje dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních vztahů s prodávajícím, cenové politiky, dokumentace a informace poskytnutých prodávajícím před jakoukoliv třetí stranou, a to i v případě skončení smluvního závazku s prodávajícím.

VI. Obaly

1. Prodávající dodává kupujícímu zboží včetně vhodných obalů.

2. Nakládání s paletami nebo přepravkami bude probíhat výměnným způsobem, a to tak, že při každé dodávce zboží je kupující povinen vyměnit prodávajícímu stejný počet dodaných palet nebo přepravek za palety nebo přepravky volné.

3. V případě, že dojde u kupujícího ke ztrátě obalů, kupující se zavazuje zaplatit za každou nevrácenou paletu částku 1.000,.-Kč + DPH za každou nevrácenou přepravku.

4. V případě opotřebení palet nebo přepravek nad míru jejich přiměřeného opotřebení platí, že palety přecházejí do výlučného vlastnictví kupujícího a prodávající je oprávněn vyúčtovat jejich kupní cenu dohodnutou v předchozím odstavci.

VII. Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace

1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží po dobu uvedenou v dokumentaci ke zboží, případně přímo na obalu zboží.

2. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta.

3. Při dodání zboží musí kupující prověřit jeho kvalitu. Vady zjevné (množství, vady obalu, označení, vady v dokladech atd.), uplatňuje ihned (zboží nepřevezme a skutečnost zaznamená v průvodním dokladu prodávajícího).

4. Skryté vady může kupující uplatnit do konce doby minimální trvanlivosti a to formou reklamačního protokolu prodávajícího s uvedením přesného popisu reklamovaného zboží. Kupující má za povinnost doložit reklamaci nezpracovaným zůstatkem reklamovaného zboží.

5. Prodávající neuzná reklamaci kupujícího po uplynutí doby minimální trvanlivosti nebo došlo-li k poškození zboží vinou kupujícího. Prodávající neručí za vady způsobené špatnou manipulací, použitím zboží v rozporu s podmínkami použití zboží, poškozením zboží kupujícím, apod.

6. Kupující je povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu přístup do místa skladování a prostorů, kde byla vada na zboží zjištěna a k záznamům o skladování, k posouzení, že se zbožím bylo nakládáno odpovídajícím způsobem.

VIII. Sankce

1. Sankce při nedodržení všeobecných obchodních podmínek jsou řešeny jednotlivě v ustanoveních konkrétních rámcových kupních smluv.

IX. Právo rozhodné a řešení sporů

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy v rámci platných českých zákonů.

X. Platnost rámcových kupních smluv

1. Rámcové kupní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Rámcová kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Jakákoliv změna rámcové kupní smlouvy je platná jen v písemné podobě.

2. Veškerá smluvní ujednání obsažená v rámcové kupní smlouvě odporující znění těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

XI. Změna všeobecných obchodních podmínek
1. Prodávající jen oprávněn jednostranně měnit znění všeobecných obchodních podmínek. V případě změn všeobecných obchodních podmínek je prodávající povinen vyhlásit a uveřejnit jejich úplné znění.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich vyhlášení uvedeného níže.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.srpna 2013


V Toužimi, dne 1.srpna 2013